Jag vill anmäla mig eller veta mer om kommande kurser

2 February 2023 09:00-16:00

Utmanande tider öppnar för nya affärsmöjligheter

Över hälften av alla markanvisningar i Sverige sker genom direktanvisningar som kännetecknas av låg grad av förutsägbarhet och transparens. I mer osäkra tider bedöms direktanvisningarna öka. Kursen ger dig fördjupad förståelse och kunskap för de olika processer som leder till att förbättra dina odds att få markanvisningar, både genom direkt- och anbudsanvisningar. Vi går igenom kommunernas viktigaste utmaningar och hur du kan möta dem i ditt affärsutvecklingsarbete genom att sticka ut från mängden med ert erbjudande. Kursen anordnas även i samarbete med Fastighetsnytt Akademi men den här sker helt i egen regi.

Kommunerna har mycket att säga till om i stadsutvecklingen, både genom ett ofta stort markägande och genom planmonopolet. Markanvisningar är ett av de verktyg som kommunerna använder för att styra stadens utveckling och säkerställa att det som byggs ger rätt effekt. Konkurrensen om mark i attraktiva lägen är hård och kommunerna uppvaktas ständigt av aktörer som är intresserade av att bygga. Det är en svårnavigerad terräng och det satsas stora resurser på att fånga kommunernas intresse. Vissa aktörer lyckas, andra lyckas inte. I vår heldagsutbildning utgår vi också från kommunernas perspektiv för att du ska nå ända fram och få bättre effekt i ditt företags affärsutvecklingsarbete. Kursen har ett nationellt fokus men med tyngdpunkt på tillväxtregionerna. Kursen gästas av en tjänsteperson från en kommun i Sverige som ger sitt perspektiv på framgångsfaktorer.


Under utbildningen går vi igenom

 • Markanvisning: vad det är och vad det innebär
 • Kommunernas arbetssätt och tilldelningsmetoder
 • Vad som avgör vem eller vilka som får marken
 • Framgångsfaktorer vid marktilldelning och hur du kan optimera era möjligheter
 • Kommunernas situation och utmaningar och vilka som är deras viktigaste frågor

Utöver punkterna ovan kommer du som deltagare att få genomföra ett verkligt case för ansökan om direktanvisning.


Utbildningen riktar sig till

 • Fastighetutvecklare
 • Projektutvecklare
 • Affärsutvecklare
 • Arkitekter
 • VD


Mål med utbildningen
Syftet är att utbildningen ska ge ökad kunskap och en större förståelse för de olika processer som leder fram till att fastighetsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar. Efter att ha gått igenom utbildningen ska du ha en fördjupad kunskap om kommunernas situation och hur det påverkar deras markanvisningsarbete samt förstå hur du kan möta det i ditt affärsutvecklingsarbete.


Pris och praktiskt
Priset för kursen är 7 900 kr + moms inklusive dokumentation, lunch och fika. Kursen hålls i våra fina lokaler på Södermalmstorg med utsikt över Slussen i Stockholm.

"Kursen i marktilldelning gav mig ny kunskap och insikter som jag kommer att ha stor användning för i mitt arbete. Rekommenderas!"

– Beatrice Pantzerhielm, affärsutvecklare på OBOS

Program

Nästa kurstillfälle är den 2 februari 2023

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till utbildningen och mål med dagen
 • Incheckning och presentation av deltagare med fokus på ert företags stadsutvecklingserbjudande

09.30 Kommunernas arbetssätt och tilldelningsmetoder

 • Kommuners situation idag och hur markverktyget användas för att möta utmaningar och förverkliga politiska ambitioner
 • Kommunernas strategier vid marktilldelning

10.15 Kaffe 

10.30 Framgångsfaktorer vid markanvisning

 • Hur fungerar marktilldelningen i Sverige?
 • Vilka likheter/skillnader finns i ageranden och kravställning i kommuners arbete?
 • Vilka är fallgroparna och framgångsfaktorerna i affärsutvecklingsarbetet

11.30 Stadsutvecklingserbjudande och pitch

 • Att formulera ett samlat erbjudande till kommunen på kort och lång sikt
 • Hur sticker du ut från mängden?

12.00 Lunch 

13.00 Kommuninspel 

 • Kursen gästas av en person som har en roll som exploateringschef eller motsvarande i en Svensk tillväxtkommun och ger sin syn på framgångsfaktorer för byggaktörer.

13:45 Case: Markanvisningsansökan

 • Case-övning där kursdeltagarna får bilda bolag, beskriva sitt erbjudande utifrån en kommuns politiska styrdokument och arbeta fram en markanvisningsansökan

14.45 Kaffe 

15.00 Presentation av case och feedback Redovisning av bildade bolag och markanvisningsansökan

16.00-16.30 Sammanfattning / Tid för frågor / Avslut

Jag vill anmäla mig eller veta mer om kommande kurser